Minust.

EQUILIBRIUM

… mingi süsteemi seisukord, kus kõik võistlevad mõjud on tasakaalus. Lühike, kuid just seepärast eriti nauditav, hetk eelmise ja järgmise tasakaalutuse vahel.

Mulle on alati huvi pakkunud kaoses korda ja segaduses selgust otsida. Põnevam osas selles on liikumine mitteteadmiselt teadmiseni ja mitteoskamiselt oskuseni. Rõõm leitud korrast ja tasakaalust, kus kõik hakkab sujuma imelises harmoonias on tore, aga teada on, et see seisukord ei kesta … juba varsti muutub süsteemis midagi, mis toob kaasa uute kombinatsioonide otsimise vajaduse, uue teekonna.

Elu on nagu jalgrattasõit – tasakaalu hoidmiseks tuleb edasi liikuda. /A.Einstein/

Ja ongi tore. Kuni jätkub uudishimu olen kindel, et iga päev võib pakkuda mõne huvitava, veel tundmatu teekonna. Koolitamine, õpetamine, superviseerimine, coachimine kõik minu valitud tegevusvaldkonnad pakuvad teekondi oskuseni, teadmiseni, mõistmiseni, selguseni, korrani, tasakaalu hetkeni. Teekaaslased ja teemad vahelduvad, aga kindel on, et ühisel otsinguteekonnal oldud aeg ja jagatud mõtted lubasid meil üksteiselt midagi õppida.

Kõik see kokku teeb tegutsemise minu jaoks neis valitud valdkondades nii huvitavaks ja vaheldustpakkuvaks. Erinevaid valdkondi kombineerides ja nende vahel vahetades säilib alati värskus, võimalus ja vajadus midagi uut õppida.

Tööd.

KOOLITUSED, SUPERVISIOON, COACHING.

Olen aastate jooksul erinevaid koolitusi, supervisioone ja coachingut teinud nii riigiasutustes kui äriettevõtetes.

Kiviõli I Keskkool, Iisaku Gümnaasium, Politsei- ja Piirivalveamet, Mainori Kõrgkool, Võru Kreutzwaldi Kool, ABB, Justiitsministeerium, Swedbank, Luminor, Riigikogu, Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium, Innove, Tallinna Ülikool, Danpower, Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus, Maksu- ja Tolliamet, Kultuuriministeerium, Malwarebytes, Lumi Kapital, ELKE, jpt.

Minu

alad.

MUUTUS LOEB.

Inimene on loodud nii, et puhkab ühest tööst vaid siis, kui asub teise kallale./Anatole France/
01. KOOLITUSED.

Minu koolitusteemade ring:

Spetsialistist juhiks: uue töörolli jaoks uue tööriistakasti koostamine, rolli edukaks täitmiseks vajalike hoiakute ja suhtlemisoskuste kujundamine.

Ajajuhtimine: tõhus ajajuhtimine sisaldab head enesejuhtimist. Erinevate ajajuhtmismeetodite seast endale sobiva kujundamine. Hea enesejuhtimise tööriistad. Isikliku ajajuhtimisprofiili koostamine.

Grupi koostöö: Grupi arengufaasid. Kus sellel teekonnal parasjagu asutakse, kuidas ära tunda ja kuidas edasi liikuda.

Inglisekeelne töösuhtlus: koosolekute juhtimine, presentatsioonid, läbirääkimiste pidamine/debatt, argumenteerimine, teise osapoole tulemuslik kuulamine, kultuurierinevuste tundmine ja hea koostöö loomine.

02. INDIVIDUAALNE SUPERVISIOON.

Tööelu loomus on laineline. Lihtsa valemi järgi: esimesel aastal õpid, teisel harjutad ja kolmandal hakkad tööle. Saad nö lainele ja naudid teatud aja. Laine kannab ja sa tunned rõõmu pingutuseta suutmisest. Siis jõuad punkti, kus laine vaibub või kukud välja või on liiga lihtne juba, tüütab ära. Tuleb mõõn. Tahad muuta, on vaja muuta, olukord surub peale muutust.

Kuidas edasi? Kuhu? Vastuste leidmiseks on abi supervisioonist, kus protsessi käigus saab klient superviisori pakutud meetoditele toetudes oma dilemmale erinevatest vaatenurkadest otsa vaadata ja teistsuguse sihi või viisi välja valida edasiminekuks, et taas lainele saada.

03. BUSINESS ENGLISH.

Oma emakeeles suheldes me tajume sõnade tugevust ja oskame erinevates suhtlusolukordades paremini sobivaid sõnu valida. Võõrkeelses suhtluses on sõna teravuse või leebuse taju tuhmim. Isegi hea grammatilise keeleoskuse juures on võõrkeel emotsionaalne barjäär.

Sujuvaks, tulemuslikuks suhtlemiseks tuleb kasuks aegajalt keeleoskust värskendavalt peenhäälestada. Keel muutub ajaga koos ja kasutamine samuti. Kui sisenetakse ingliskeelsesse suhtluruumi või juba ollakse seal, aga suhtlus tundub keeleoskusele vaatamata miskipärast konarlik, siis tasub uuesti üle vaadata nüansid, missugune keelekasutus milliseid tulemusi soodustab.

Milliseid sõnu ja kuidas erinevates ingliskeelsetes suhtlusolukordades kasutada, et mitte teadmatusest solvata või läbirääkimistes/ärikommunikatsioonis ennast tahtmatult ebasoodsasse olukorda asetada. Katsetame/analüüsime/ mängime kursusel läbi erinevaid olukordi.

Kuidas teise osapoole sõnumit (kirjalikku, suulist) saades ära tunda kui tugev on sõnumi sisu tegelikult.

Oskused, mille lihvimist on kõige sagedamini soovitud:

How to lead conversation
How to make compromise and save dignity
Efficient communication via active listening
How to keep favourable atmosphere
How to act smoothly within (cultural) differences
How to deal with “difficult” people / manage difficult situations
Diplomatic ways of persuasion / saying “no”.

04. NEUROLANGUAGE COACHING® meetod.

Aja kulgedes elu muutub ja inimesed muudavad vaatenurki ja lähenemisviise, leiavad ja leiutavad uusi töövõtteid ja meetodeid.
Neurolanguage Coaching® läheneb õppimisele ja õpetamisele ajusõbralikkuse vaatenurgast. Kaasaegne neuroteadus on palju uurinud ja avastanud selle kohta, mis ajul sujuvalt ja kergelt õppida aitab või mis aju jaoks õppimist katkestab ja raskendab. Lihtsustavalt ja üldistavalt öeldes, aju vajab uudsust, rahu olekut ja rutiini.

Rachel Paling, Neurolanguage Coaching® meetodi looja on neuroteadlaste uurimustulemusi aluseks võttes ja coachingu meetodeid kaasates loonud õppimiseks meetodi, mis loob võimaluse õppijal rohkem ise valida, et arvestada õppija eripäraga rohkem, hoida õpiatmosfääri vähem hirmutavana, mis soodustab aktsepteerivat koostööd, mis omakorda äratab huvi ja loovust.

Minu senine kogemus selle meetodi rakendamisel on seinast seina. On neid, kes on kohe vaimustatud, et õppijana on tal võimalik valida kuidas õppida ja siis on tulemus kiire ja lihtsalt saavutatav. On teisi, kes pole kunagi märganud kuidas ta kõige lihtsamalt õpib (ükskõik mida elus), ei pea vajalikuks ise oma õpistiili valida, eelistab harjumuspärast. Siis on protsess aeglane ja tulemus väiksem.

Usun, et Neurolanguage Coachingul® meetodina on tulevik. Serifikaati omavate Neurolanguage Coach®’ide kogukond üle maailma laieneb ja õppimine üldisemalt on ka igal juhul muutumas. Aastatepikkune harjumus, et õpiprotsessis õpetaja annab ülesande ja õpilane alistub korraldusele on asendumas vastastikuse koostööga kus mõlemal osapoolel on huvi ja võimalus protsessi suunata ja mõjutada. Sel juhul saab õppimisest igapäevane rõõm. Maailm on täna nii mitmekesine ja avatud, et endale sobivaid viise valida julgedes õpime iga päev palju, isegi teadvustamata, et me seda teeme.

Haridus.

Kui meeldiv on teada, et said midagi teada.
/Moliere/

Koolitaja, coachi või superviisori töös on haridus ja kogemus tähtsad. Samas olen aga aja jooksul mõistma hakanud, et nendes ametites on nii hariduse kui kogemuse omandamise protsessid elukestvad ja vastastikused. Kõik inimesed, kellega töötan toovad protsessi kaasa oma teadmised ja tõekspidamised. Rõõmu midagi uut teada saada, teistmoodi mõista jagub mõlemale poolele.
Minu diplomid:
INGLISE FILOLOOGIA – TRÜ – 1987
SUHTLEMISTREENER – SELF II – 2004
SUPERVIISOR / COACH – TLÜ / Der Rote Faden, Saksamaa -2009
ORGANISATSIOONIDE ARENDAMINE – TLÜ / Der Rote Faden, Saksamaa – 2009
NEUROLANGUAGE COACH® – ELC Efficient Language Coaching Global SL – 2022. Credential ID 329489LCC172518907
ADVANCED NEUROLANGUAGE COACH® – ELC Efficient Language Coaching Global SL – 2023, COACH ID 1195

TÖÖKOGEMUS.

Õpetaja ametit pidasin üldhariduskoolis kokku 11 aastat. Iseseisvunud Eesti pakkus inglise filoloogile laias valikus huvitavaid võimalusi ja minul möödus 18 aastat turismi valdkonnas toimetades. Alates reisikonsultandist kuni tegevjuhini välja. See aeg andis võimaluse näha maailma, aga ka õppida ja harjutada juhtimise ja veenmise kunsti, rahvusvahelises ärikeskkonnas sujuva koostöö tegemist.

Juhi tööks vajasin tööriistu ja seetõttu omandasin suhtlemistreeneri tunnistuse Self II Erakoolis ja olen juhtinud suhtlemistreeninguid ärikollektiivides nii eesti kui inglise keeles. Järgmiseks läbisin Tallinna Ülikooli juures 3-aastase täiendõppekursuse supervisiooni, coachingu ja organisatsiooni muutuste juhtimise teemal, sain superviisor-coach tunnistuse ja olen läbi viinud koolitusi, individuaal- ja grupisupervisioone erinevates organisatsioonides nii eesti kui inglise keeles.

Minu tänases töös täiendavad inglise filoloogi, koolitaja, superviisor-coach’i oskused üksteist suurepäraselt .
Osalesin koolitusprojektis, mis toetas ametnike ettevalmistust Eesti EL eesistumiseks ja mille teemadering oli koosolekute juhtimine, presentatsioonid ja läbirääkimised inglise keeles.
Olen koolitanud nii riigiametnikke kui äriinimesi kasutama võõrkeelt rahvusvahelisi kultuurinüansse arvestades. Ettevõtete rahvusvahelistumine toob Eestisse multikultuursete ettevõtete harusid ja on tekkinud vajadus inglise keele + ärikultuuri coaching/koolituse järele, et grammatiliselt hästi võõrkeelt valdavaid töötajaid sulandada suhtlema rahvusvahelises kontekstis, kus sõna ja sõnastuse mõju võib erinevas keeles olla erineva mõjuga. On tekkinud kasvav vajadus õppida kasutama inglise keelt kui tundlikku tööriista ärisuhtluse sujumise eduks.

Kontakt.

RÄÄGIME TÄPSEMALT.

Kui tekkis huvi ja ma saaksin mõnes ülalkirjeldatud valdkondadest abiks olla, siis võta ühendust ja räägime täpsemalt.

  1. Üldsätted
  1.1 Alguspunkt OÜ juhatuse poolt asutatud koolitusasutuse nime all pakub teenust koolitaja Aino Kuntsel (www.ainokuntsel.ee).
  1.2 Alguspunkt OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud keeleõppe täiendkoolitust, supervisioone ja arengukoolitusi.
  2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  2.1 Alguspunkt OÜ õppekavade koostamise aluseks on võetud täiskasvanute koolituse seadus ja täienduskoolituse standard.
  2.2 Koolitus/õppekavad on tellija põhised ja välja töötatud koostöös tellimust esitava kliendi esindajate või kliendi endaga.
  2.3 Koolitus/õppekavade täiendamine toimub vajaduspõhiselt jooksvalt
  3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  3.1 Alguspunkt OÜ’l koolitaja lähtub oma töös
  õpetaja eetikakoodeksist ( https://opetajateliit.ee/?page_id=287) ja
  superviisori eetikakoodeksist (https://supervisioon.ee/eetika ),
  mis on aluseks koolituse kvaliteedi tagamisel. Alguspunkt OÜ koolitajal on erialane kõrgharidus ja töökogemus täiskasvanute koolitamise ning supervisiooni alal.
  3.2 Koolituskvaliteedi tagamiseks osaleb Alguspunkt OÜ koolitaja regulaarselt täiendkoolitustel nii Eestis kui välismaal.
  3.3 Koolitaja töö kvaliteeti hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise tagasisideküsitluse põhjal.
  4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  4.1 Koolitustele on võimalik registreerida kodulehel oleva registreerumisvormi kaudu. Registreerudes saavad kliendid esitada endale sobivaimad koolituse toimumise ajad ja kirjeldada oma koolituse vajadust. Saadud infot võetakse arvesse koolituskava ja grupi koostamisel.
  4.2 Keelekursusele registreeruda soovijad suunatakse sooritama keeletaseme online testi.
  4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava ja õppematerjalide kohta hiljemalt kursuse alguse eelneval nädalal.
  4.4. Kliendi juures toimuva koolituse puhul peaks pakutavad ruumid õppekeskkonna hea kvaliteedi tagamiseks vastama tervisekaitse nõuetele. Iga õppija jaoks on piisavalt ruumi ja valgust. Samuti peaksid ruumid olema varustatud töökorras esitlustehnika ja internetiühendusega.
  4.5. Veebis toimuva koolituse puhul on nii koolitajal kui osalejal piisava kiirusega internetiühendus, võimalus kasutada töökorras (toimiv mikrofon ja kaamera), piisava võimsusega arvutit, et olla grupile/koolitajale nähtav ja hästi kuuldav.
  5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
  5.1 Iga kursuse lõpul annavad osalejad suulises vestlusringis tagasisidet, kus hindavad koolituse sisu, enda oskuste/teadmiste arengut, materjale, metoodikat, tundide/koolituse ülesehitust (tempo, õhkkond, selgituste arusaadavus, õpitava praktiseerimise võimalused jm) koolitaja tööd ja kursuse korraldust ning teevad ettepanekuid koolituse sisu ja vormi täiustamiseks.
  5.2 Saadud info analüüsitakse ja tehakse vajadusel korrektiive edaspidiseks kvaliteedi ja korralduse paremaks muutmiseks.

  1. Üldsätted
  1.1. Alguspunkt OÜ (registrikood: 12408166) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
  1.2. Alguspunkt OÜ on täiskasvanute koolitusettevõte (majandustegevusteade nr 243222), mis korraldab võõrkeeleõpet ja teisi koolitusi vastavalt kliendi tellimusele.
  1.3. Õppetöö viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides või virtuaalselt.
  1.4. Koolitused toimuvad kliendi tellimuse alusel, kliendiga kokkulepitud pikkuses ja ajaraamis.
  1.5. Koolitused toimuvad aastaringselt. Ettevõttesiseste koolituste puhul viiakse koolitus läbi ettevõtte ja õppijate vajadustest lähtuva ja soove arvestava, rätsepatööna koostatud õppekava alusel.
  1.6. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
  1.7. Alguspunkt OÜ asjaajamiskeel on eesti, vene või inglise keel.
  1.8. Õpingute alusdokument on spetsiaalselt iga kliendi jaoks koostatud õppekava, kus on määratletud:
  • õppekava nimetus;
  • õppekavarühm;
  • õpiväljundid;
  • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
  • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • õppe sisu;
  • õppekeskkonna kirjeldus;
  • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  • koolituse läbiviija kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
  2. Aluspunkt OÜ täienduskoolituste vormid
  2.1. Grupiõpe s.o. õppevorm, kus koolitus toimub 5-8 inimesega grupis, kelle keeletase on sarnane.
  2.2. Minigrupiõpe- s.o. õppevorm, kus koolitusel osaleb korraga 2 kuni 4 sarnasel keeletasemel inimest.
  2.3. Individuaalõpe- s.o. õppevorm, kus koolitusel osaleb korraga 1 inimene.
  2.4. Ettevõttesisesed koolitused – Alguspunkt OÜ pakub ettevõttesisest keelekoolitust, supervisiooni, keskastmejuhtidele arenguprogramme, koolitusi meeskondadele ja juhtidele.
  2.5. Koolitused toimuvad kontaktõppe või veebiõppe vormis.

  3. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
  3.1. Alguspunkt OÜ kogub klientide kohta järgmisi andmeid:
  • nimi
  • kontakttelefon
  • e-posti aadress
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.
  4. Koolitusele vastuvõtt
  4.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab Alguspunkt OÜ koolitaja personaalsel kodulehel www.ainokuntsel.ee või e-kirja teel aino.kuntsel@gmail.com
  4.2. Koolitusele registreerumise tähtaeg on vähemalt 1 nädal enne koolituse toimumise algust.
  4.3. Kursuse tellijale saadetakse e-posti teel hiljemalt 2 päeva enne koolituse algust kinnitus, kus on kirjas täpne koolituse toimumisaeg, online koolituse puhul Teams keskkonna link, koolituse kestus, koolitaja.
  4.4. Kliendil on õigus saada täiendavat infot Alguspunkt OÜ koolitajalt, kelle kontaktid on leitavad veebilehel www.ainokuntsel.ee.
  5. Koolitusgrupi komplekteerimine
  5.1. Alguspunkt OÜ poolt läbiviidava keelekoolituse õppegrupi moodustamise aluseks on õppijate keeleoskustaseme väljaselgitamine enne kursuse algust, samuti õppijate eelistused kursuse toimumise aegade osas. Supervisioonigrupi või arengukoolituse grupi avamise aluseks on kliendi tellimus.
  5.2. Koolituse alustamiseks lepitakse tellijaga kokku koolitusel osalejate nimekiri.
  5.3. Keelekoolitusel saavad alustada osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud ning kes on määratlenud oma keeleoskustaseme.
  5.4. Tellijaga või õppima asunud isikuga sõlmitakse koolitusleping.
  6. Koolituse tingimused, koolituse eest tasumine
  6.1. Koolituse lõppeesmärgina kokkulepitud õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus, kui ta on osalenud vähemalt 50% kontakttundides. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud, samuti vähem kui 50% kontakttundides osalenud õppijale väljastatakse soovi esitamise järel tõend.
  6.2. Koolituse kohta tagasiside saamiseks viiakse viimasel kohtumisel läbi suuline tagasisidering.
  6.3. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel, mis väljastatakse õppetöö esimese nädala jooksul. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  6.4. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille suurus ja maksetähtajad lepitakse kokku ja fikseeritakse koolituslepingus enne koolituse algust.
  6.5. Koolituselt puudumist või koolituse katkestamist ei tasaarveldata.
  6.6. Õppetasu tagastamist või õppetasust vabastamist ei toimu, va erandlikel ja põhjendatud juhtudel, mil tuleb kirjalikult taotleda Alguspunkt OÜ juhatuselt õppetasu tagastamist.
  6.7. Alguspunkt OÜ ei väljasta tunnistust või tõendit koolitusel osalemise kohta, kui õppetasu ei ole makstud täies mahus.
  7. Alguspunkt OÜ õigused ja kohustused
  7.1. Alguspunkt OÜ kohustubkKomplekteerima keelegrupid vastavalt õppijate keeletasemele.
  7.2. Pidama keeleõppe tundide toimumise kohta arvestust.
  7.3. Alguspunkt OÜ-l on õigus muuta keelekoolituse tundide arvu ja hinda, kui õppegruppi on registreerunud kokkulepitud kursuse hinna aluseks olnud arvust vähem inimesi, teavitades muutustest grupi liikmeid.
  7.4. Alguspunkt OÜ ei tasaarvelda kliendiga puudutud tundide maksumust.
  7.5. Viima koolituse läbi vastavalt tellijaga kokkulepitud koolituskavale.
  7.6. Koolitaja haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel ära jäänud koolitused/keeletunnid läbi viima tagantjärgi, klientidega eelnevalt kokkulepitult ja nendele sobival ajal.
  7.7. Alguspunkt OÜ-l on õigus koolituse katkestamise korral osalejale koolitustasu mitte tagastada.
  8. Kliendi õigused ja kohustused
  8.1. Klient kohustub osalema koolitusel, millele ta on registreerunud või oma osalust kinnitanud kirjalikult taasesitatavas vormis.
  8.2. Õigeaegselt tasuma koolituse maksumuse Alguspunkt OÜ poolt väljastatud arve alusel.
  8.3. Klient on kohustatud teatama Alguspunkt OÜ koolitajale oma puudumisest individuaalõppe tunnist või grupi puhul tunni ärajäämisest vähemalt 24 tundi ette. Teavitamise kohustuse mittetäitmisel on klient kohustatud tasuma tundide eest täies ulatuses.
  8.4. Kliendil on õigus tasuda koolituse eest osade kaupa, maksimaalselt kuni kolmes osas konkreetse Alguspunkt OÜ poolt kehtestatud maksegraafiku alusel, mis fikseeritakse kliendiga sõlmitavas koolituslepingus.
  8.5. Kliendil on õigus loobuda keelekursusest hiljemalt peale teist tundi, hilisem loobumine ei vabasta klienti õppetasu tasumisest.
  8.6. Kliendil on õigus eraisikuna koolituste eest tasudes taotleda Maksu- ja Tolliametist tuludeklaratsiooni esitamisel tulumaksutagastust 20% koolituskuludest.
  Alguspunkt OÜ õppekorralduse kord kehtib alates 15.05.2023.